โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
             
 
STREAMING PRO
โปรแกรมซื้อขายเรียลไทม์ ทั้งหุ้นและอนุพันธ์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
Mobile Phone Trading
ซื้อ-ขาย ตลาดหุ้น, ตรวจสอบข้อมูล, สถานะ
ผ่านอุปกรณ์มือถือ
 
  
iFIS Internet
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Trading Portfolio
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของท่านกับ เคจีไอ
 
 
OTHER SERVICES
OTHER SERVICES
Exchange Traded Fund (ETF)

Exchange Traded Fund (ETF) คือ กองทุนเปิดที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซื้อขายสะดวกเหมือนหุ้น แต่กระจายความเสี่ยงเหมือน Index Fund ที่เสียค่าบริหารจัดการต่ำกว่ากองทุนอื่นๆ กองทุน ETF สามารถอ้างอิงสินค้าได้หลายประเภท เช่น ดัชนีราคาหลักทรัพย์ (Equity ETF) ดัชนีราคาตราสารหนี้ (Bond ETF) และ ดัชนีราคาทองคำ (Gold ETF)

โดย ETF มีลักษณะสำคัญดังนี้
- ทำการซื้อขายได้ real time ผ่านโบรกเกอร์เท่านั้น เสมือนเป็นหุ้นๆ หนึ่ง
          - ผลตอบแทนของ ETF จะใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง
          - สินทรัพย์ที่กองทุนถือ เป็นพอร์ตการลงทุนในดัชนีอ้างอิง
          - ไม่มีกำหนดอายุโครงการ
          - มีคุณสมบัติพิเศษที่ส่งเสริมการทำ market making และ arbitrage ส่งผลให้ราคาซื้อขายของหน่วยลงทุนใกล้เคียงกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (Intraday Indicative Value: IIV)1. กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ
ThaiDEX SET50 ETF
2. กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF
ThaiDEX SET High Dividend ETF
3. กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET100 ETF
ThaiDex SET100 ETF
4. กองทุนเปิด KTAM SET50 ETF Tracker
ETF คืออะไร
ผลตอบแทนจากการลงทุนใน ETF
ประโยชน์ของการลงทุนใน ETF
การซื้อขาย ETF กับ KGI
ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker : MM)
ผู้ร่วมค้าหน่วย (Participating Dealer : PD)
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker)
http://www.one-asset.com
http://www.set.or.th