โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
S5013C2003B
S5013P2003B
KGI DW13
DW13 ที่เกี่ยวข้อง (CALL)
DW13 ที่เกี่ยวข้อง (PUT)
DW ที่คุ้นเคย

(ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2562)
PTG13C2002A
ระมัดระวังการลงทุนใน DW เนื่องจากได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก
อาจทำให้ราคาซื้อขายในกระดาน สูงกว่าในตารางราคา
Progress Timeline
First: Sep 25, 2019
Today: Dec 09, 2019
 
 
58 Days
   
Last: Feb 05, 2020
ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI* (สามารถใช้ได้ตลอดทั้งวัน)
PTG

(ราคา Bid)

PTG13C2002A
09 ธ.ค. 62 11 ธ.ค. 62 12 ธ.ค. 62 13 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 17 ธ.ค. 62 18 ธ.ค. 62

14.90

0.040.040.040.030.030.030.03

15.00

0.040.040.040.040.030.030.03

15.10

0.050.040.040.040.040.030.03

15.20

0.050.050.040.040.040.040.03

15.30

0.050.050.050.040.040.040.04

15.40

0.050.050.050.050.040.040.04

15.50

0.060.050.050.050.050.040.04

15.60

0.060.060.060.050.050.050.04

15.70

0.060.060.060.060.050.050.05

15.80

0.070.060.060.060.060.050.05

15.90

0.070.070.070.060.060.060.05

16.00

0.080.070.070.070.060.060.06

16.10

0.080.080.070.070.070.060.06

16.20

0.080.080.080.070.070.070.06

16.30

0.090.080.080.080.070.070.07

16.40

0.090.090.080.080.080.070.07

16.50

0.100.090.090.090.080.080.08

16.60

0.100.100.090.090.090.080.08

16.70

0.110.100.100.100.090.090.08

16.80

0.110.110.100.100.090.090.09

16.90

0.120.110.110.110.100.100.09

17.00

0.120.120.110.110.100.100.10

17.10

0.130.120.120.120.110.110.10

17.20

0.130.130.120.120.110.110.11

17.30

0.140.130.130.130.120.120.11

17.40

0.140.140.140.130.130.120.12

17.50

0.150.150.140.140.130.130.12

17.60

0.160.150.150.140.140.130.13

17.70

0.160.160.150.150.140.140.14

17.80

0.170.160.160.160.150.150.14

17.90

0.180.170.170.160.160.150.15

18.00

0.180.180.170.170.160.160.15

18.10

0.190.190.180.180.170.170.16

18.20

0.200.190.190.180.180.170.17

18.30

0.210.200.200.190.180.180.18

18.40

0.210.210.200.200.190.190.18

18.50

0.220.220.210.210.200.190.19

18.60

0.230.220.220.210.210.200.20

18.70

0.240.230.230.220.210.210.21

18.80

0.250.240.240.230.220.220.21

18.90

0.260.250.240.240.230.230.22

19.00

0.260.260.250.250.240.230.23

19.10

0.270.270.260.260.250.240.24

19.20

0.280.280.270.270.260.250.25

19.30

0.290.280.280.280.270.260.26

19.40

0.300.290.290.280.280.270.27

19.50

0.310.300.300.290.280.280.27

19.60

0.320.310.310.300.290.290.28

19.70

0.330.320.320.310.300.300.29

19.80

0.340.330.330.320.310.310.30

19.90

0.350.340.340.330.320.320.31

20.00

0.360.350.350.340.330.330.32

20.10

0.370.370.360.360.350.340.34

20.20

0.380.380.370.370.360.350.35

20.30

0.390.390.380.380.370.360.36

20.40

0.410.400.390.390.380.370.37

20.50

0.420.410.410.400.390.380.38

20.60

0.430.420.420.410.400.400.39

20.70

0.440.430.430.420.410.410.40

20.80

0.450.450.440.440.420.420.41

20.90

0.470.460.450.450.440.430.43

21.00

0.480.470.460.460.450.440.44

21.10

0.490.480.480.470.460.460.45

21.20

0.500.490.490.480.470.470.46

21.30

0.520.510.500.500.490.480.48

21.40

0.530.520.520.510.500.490.49

21.50

0.540.530.530.520.510.510.50

21.60

0.550.550.540.540.530.520.52

21.70

0.570.560.560.550.540.530.53

21.80

0.580.570.570.560.550.550.54

21.90

0.600.590.580.580.570.560.56

หมายเหตุ*

เฉพาะ DW13:

- เมื่อราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงเกินกรอบตาราง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 658 8924 หรือ DW_13 หรือคลิ๊กที่

- สำหรับ DW13 ที่อ้างอิงบนดัชนี SET50 : ดัชนีอ้างอิงอ้างอิงจากราคา SET50 Index Futures


สำหรับ DW ที่ไม่ใช่ DW13:


- ตารางข้างต้นเป็นการประมาณเท่านั้นจึงอาจแตกต่างจากราคาที่ประกาศโดยผู้ดูแลสภาพคล่อง และ/หรือผู้ออก DW แต่ละราย นักลงทุนควรตรวจสอบราคาเพิ่มเติมจากผู้ออกของDWแต่ละราย

- การประมาณราคาในตารางเป็นราคาตามทฤษฎี Black Scholes Model ควบคู่กับการประมาณค่า Implied Volatility ของ DW นั้นๆจากข้อมูลราคาซื้อขายจริง ความแม่นยำในการประมาณจึงขึ้นอยู่กับความมีเสถียรภาพของค่า Implied Volatility ดังนั้นสำหรับ DW ที่มีค่า Implied Volatility มีการแกว่งตัวอย่างรุนแรงนักลงทุนจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบราคาจากผู้ออกของ DW แต่ละรายเสมอก่อนตัดสินใจลงทุน


  แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ที่แสดงถึงการไม่ได้รับสิทธิต่างๆ เช่น XD, XR เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW เนื่องจากทางผู้ออกอาจมีการปรับสิทธิแล้วแต่กรณี ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ DW

Disclaimer

"ข้อมูลราคา DW ข้างต้นนี้เป็นราคาตามทฤษฎี Black Scholes Model ซึ่ง KGI คำนวณขึ้นภายใต้ข้อจำกัดและปัจจัยทางด้านตัวแปรที่ KGI เชื่อว่ามีความเหมาะสม ดังนั้นข้อมูลราคา DW นี้ จึงอาจแตกต่างจากราคาที่ประกาศกำหนดโดยผู้ดูแลสภาพคล่อง และ/หรือ ผู้ออก DW แต่ละราย ทั้งนี้ KGI ไม่ให้คำรับรองและไม่รับผิดชอบใดๆต่อความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูล รวมถึงผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ และ/หรือ อ้างอิง ข้อมูลราคา DW นี้ ดังนั้น นักลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูล DW เพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน เพิ่มเติ่ม..."

 
ราคา DW
     PTG13C2002A    PTG
ราคา DW อ้างอิง (บาท)
/(% เปลี่ยนแปลง) :
0.22 (-4.35%) 18.40(0.00%)
ราคาล่าสุด (บาท) : 0.22 (-4.35%)
เสนอซื้อ / เสนอขาย (บาท) : 0.22 / 0.23 18.40 / 18.50
สูงสุด / ต่ำสุด (บาท) : 0.25/0.22 18.70 / 18.40
มูลค่าการซื้อขาย
('000 บาท) :
3,413.78 122,895.41
ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย) :
14,382.20 6,627.70
หมายเหตุ:
1. อัตราทด (เท่า) คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา DW (%) เมื่อราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1%
2. อัตราทด (Tick) คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา DW (Tick) เมื่อราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 Tick
(สำหรับ DW ที่อ้างอิงกับดัชนี คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา DW (Tick) เมื่อระดับดัชนีเปลี่ยนแปลง 1 จุด)
3. ราคาอ้างอิงของ SET50 อ้างอิงโดยใช้ราคา SET50 Index Futures ณ เวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์ฯ(SET) จึงแตกต่างกับราคาปิดทำการของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) และใช้ราคาอ้างอิงนี้ในการคำนวณประมาณค่า Indicators ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะของ DW
หลักทรัพย์อ้างอิง : PTG ราคาเสนอขายอ้างอิง (บาท) : 1.00
ประเภท : Call ราคาใช้สิทธิ (บาท) : 21.000
ผู้ออก : KGI(DW13) อัตราใช้สิทธิ
(DW: 1 หลักทรัพย์อ้างอิง) :
4.50005
รายงานการดูแลสภาพคล่อง : KGI วันออก DW : 25 ก.ย. 62
คุณสมบัติของ DW : Direct Listing / Non-collateralize วันซื้อขายวันแรก : 25 ก.ย. 62
รูปแบบการใช้สิทธิ: European วันซื้อขายวันสุดท้าย : 05 ก.พ 63
เงื่อนไขการชำระราคา : Cash Settement วันครบกำหนดอายุ : 11 ก.พ 63
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ : 120,000,000 อายุคงเหลือ (วัน) : 61
ข้อมูลการชำระราคา
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (บาท) : เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท) :
* Disclaimer ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI
1. ราคาเสนอซื้อคืน DW13 นี้เป็นประมาณการราคายุติธรรมของ DW13 ที่บริษัทฯอาจพิจารณาเสนอซื้อ (วาง Bid) คืนจากนักลงทุน โดยคำนวณเปรียบเทียบกับช่วงราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง ตามที่ระบุข้างต้นในชั่วโมงการซื้อขายปกติของศูนย์ซื้อขาย แต่ไม่รวมถึงช่วงก่อนเปิดทำการซื้อ ขายในภาคเช้าและภาคบ่าย (“Pre-opening”) และช่วงก่อนปิดทำการซื้อขายสิ้นวัน (“Auction”) โดยบริษัทฯสงวนสิทธิในการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรับซื้อคืน เป็นรายกรณี
2. ราคาเสนอซื้อคืน DW13 นี้อาจไม่สัมพันธ์กับราคาซื้อขาย DW13 ในศูนย์ซื้อขายและสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียง
(1)  ภาวะความผันผวนของราคาและสภาพคล่องของหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดสัญญาซื้อขาย
      ล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี)
(2)  กรณีการจ่ายสิทธิประโยชน์บนหลักทรัพย์ อ้างอิง (Corporate Action)
(3)  ความล่าช้าในการแสดงราคาสิ้นวัน
(4)  การเก็งกำไรใน DW ของนักลงทุน และ/หรือ ปัจจัยอื่นใดที่อยู่นอกเหนือ การควบคุมของบริษัทฯ และไม่สามารถคาดหมายได้ ฯลฯ
3. นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้ เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่นักลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามความประสงค์ในการลงทุน หรืออาจขาดทุนได้
(1) การซื้อขาย DW ในช่วง Pre-opening และ/หรือ Auction ซึ่งสามารถเกิดความผันผวนของราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง หรือ Demand
     และ Supply ของ DW ฯลฯ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ราคาเปิด/ปิดของ DW
(2) การซื้อขาย DW ที่มีการวาง Bid และ Offer ห่างกัน
4. ราคาเสนอซื้อคืน DW13 นี้ถูกจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่บริษัทฯเห็นว่าน่าเชื่อถือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลความรู้ทั่วไปเท่านั้น และไม่อาจพิจารณาว่าเป็นการชักชวน คำเสนอ และ/หรือ เป็นคำแนะนำให้ซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิง สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ DW13 ทั้งนี้ บริษัทฯไม่อาจให้การรับรองและยืนยันใดๆไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมว่า ก) ข้อมูลราคาดังกล่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้อง และ ข) จะสามารถรับซื้อ DW13 คืนตามราคาที่กำหนดหรือ ณ ราคาใดๆ ดังนั้น บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อ ค่าใช้จ่ายและค่าความเสียหายใดๆไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่นักลงทุนได้รับอันเนื่องมาจากการใช้ และ/หรือ การเชื่อถือในข้อมูลราคาเสนอซื้อ DW13 นี้ ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียงการการสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นต้น
5. การซื้อขาย DW มีความเสี่ยง เนื่องจากมูลค่าและผลตอบแทนจากการซื้อขายสามารถขึ้นลงได้ โดยอาจจะผันแปรไปตามระดับราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง หรืออาจเกิดจากสภาพคล่องของศูนย์ซื้อขายหรือภาวะการลงทุนโดยทั่วไป หรืออาจเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ โดยนักลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินลงทุนและผลประโยชน์คืนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ดังนั้น นักลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจหนังสือชี้ชวนของ DW รวมถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อราคา DW ให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
6. นักลงทุนต้องระมัดระวังในการใช้ข้อมูล กรณี DW อ้างอิงบนดัชนี SET50 เนื่องจากข้อมูลอาจมีการคลาดเคลื่อนจากหลายกรณี เช่น เวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์ฯ(SET)และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(TFEX)ไม่ตรงกัน สัญญาSET50 Index Futures ที่มีหลายชนิดและหมดอายุก่อนอายุของ DW เป็นต้น
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

xx: