DW13 Time Decay ต่ำ
คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา

DW13 ราคา DW
อ้างอิง (บาท)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
จำนวนวันที่มูลค่า
ทางเวลาลด0.01 บาท
(ค่าประมาณ)
AAV13C2008A 0.12 4.94 0.46 6
ADVA13C2007A 0.30 6.23 0.93 5
AOT13C2007A 0.23 6.57 0.63 4
BCH13C2007A 0.10 6.24 0.48 7
BCP13C2007A 0.11 5.94 0.27 11
BCPG13C2007A 0.17 5.40 0.63 5
BGRI13C2007A 0.21 5.04 0.58 4
CHG13C2006A 0.18 5.58 0.80 5
CK13C2006A 0.16 6.22 0.53 4
CKP13C2007A 0.30 4.83 0.77 4
CPAL13C2007A 0.27 6.15 0.63 4
CPN13C2007A 0.17 6.26 0.50 5
CRC13C2008A 0.15 4.86 0.58 7
DTAC13C2007A 0.11 5.73 0.43 6
DTAC13P2007A 0.24 2.15 0.35 8
EA13C2005A 0.14 6.35 0.57 4
EA13C2006A 0.12 5.60 0.43 5
ERW13C2007A 0.11 5.97 0.37 6
GLOB13C2007A 0.16 5.78 0.67 6
GULF13C2006B 0.11 5.90 0.20 5
HANA13C2006A 0.14 6.15 0.64 5
HMPR13C2007A 0.10 6.22 0.49 8
IVL13C2006A 0.12 5.08 0.59 6
JAS13C2006A 0.14 4.64 0.27 6
KBAN13C2006A 0.12 7.97 0.40 4
KKP13C2007A 0.20 6.95 0.56 4
KTC13C2006A 0.30 5.01 0.97 4
KTC13P2006A 0.15 5.27 0.51 4
MAJO13C2007A 0.15 5.89 0.47 5
MTC13C2007A 0.20 5.85 0.51 4
OSP13C2006A 0.16 6.31 0.60 5
PTG13C2006A 0.21 4.84 0.72 4
PTT13C2006A 0.10 7.51 0.48 6
PTTE13C2006A 0.11 7.53 0.39 5
PTTG13C2007A 0.14 5.90 0.50 5
RATC13C2007A 0.16 6.86 0.47 4
RS13C2006A 0.19 4.40 0.80 6
SCB13C2006B 0.11 6.96 0.22 6
SGP13C2007A 0.20 5.28 0.67 4
SPAL13C2006A 0.22 5.90 0.80 4
STA13C2006A 0.17 4.89 0.71 6
TCAP13C2007A 0.24 5.84 0.66 4
THAN13C2007A 0.10 5.54 0.54 8
TISC13C2006A 0.19 7.18 0.35 4
TOA13C2007A 0.13 5.67 0.59 7
TRUE13C2007A 0.18 5.07 0.55 5
TVO13C2007A 0.18 5.12 0.84 6

New
Disclaimer

• จำนวนวันที่มูลค่าทางเวลาลด 0.01 บาท(ค่าประมาณ) เป็นการประมาณจากค่า Time Decay (บาท/วัน)
• ลักษณะของ DW เช่น อัตราทด (เท่า) อัตราทด (Tick) และ จำนวนวันที่มูลค่าทางเวลาลด 0.01 บาท(ค่าประมาณ) จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง และเวลาผ่านไป นักลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับตารางราคาเสนอซื้อคืน DW และหนังสือชี้ชวนของ DW รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา DW ให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน