แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน DW ยอดนิยม ณ เวลา 11.00 น.
DW13 ที่ได้รับความสนใจ
ราคาเสนอซื้อ – ราคาเสนอขายในกระดานมีโอกาสสูงกว่าราคาเสนอซื้อคืนในตารางราคา
แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน DW ยอดนิยม ณ เวลา 12.00 น.
DW13 ที่ได้รับความสนใจ
ราคาเสนอซื้อ – ราคาเสนอขายในกระดานมีโอกาสสูงกว่าราคาเสนอซื้อคืนในตารางราคา
แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน DW ยอดนิยม ณ เวลา 15.00 น.
DW13 ที่ได้รับความสนใจ
ราคาเสนอซื้อ – ราคาเสนอขายในกระดานมีโอกาสสูงกว่าราคาเสนอซื้อคืนในตารางราคา
แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน DW ยอดนิยม ณ เวลา 16.00 น.
DW13 ที่ได้รับความสนใจ
ราคาเสนอซื้อ – ราคาเสนอขายในกระดานมีโอกาสสูงกว่าราคาเสนอซื้อคืนในตารางราคา
หมายเหตุ :
- ข้อมูลไม่รวม SET50 DW
- การแจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน DW13 เป็นข้อมูลที่ได้จากการสุ่มคำนวณ ดังนั้น DW13 ตัวอื่นๆ มีโอกาสที่ราคาเสนอซื้อ – ราคาเสนอขายในกระดานสูงกว่าราคาเสนอซื้อคืน นักลงทุนควรศึกษาข้อมูล และดูราคาเสนอซื้อคืนของ DW13 ประกอบการตัดสินใจลงทุน