โปรแกรมคำนวณ DW

(ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563)
การคำนวณนี้ มีจุดประสงค์ให้ผู้ลงทุนทราบถึงจำนวนหน่วย DW ที่ต้องการซื้อโดยมีความเสี่ยงและสถานะ (Risk and Exposure) ที่ใกล้เคียงเทียบเท่าจากการซื้อ/ขายชอร์ตเซล หลักทรัพย์อ้างอิง ตามจำนวนที่นักลงทุนระบุไว้
ชื่อหลักทรัพย์อ้างอิง
(ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563)
การคำนวณนี้ มีจุดประสงค์ให้ผู้ลงทุนทราบถึงจำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่ต้องการซื้อ/ขายชอร์ตเซล โดยมีความเสี่ยงและสถานะ (Risk and Exposure) ที่ใกล้เคียงเทียบเท่าจากการซื้อ DW ตาม จำนวนที่นักลงทุนระบุไว้
ชื่อหลักทรัพย์อ้างอิง
จำนวน DW