โปรแกรมคำนวณ DW

(ณ วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2566)
การคำนวณนี้ มีจุดประสงค์ให้ผู้ลงทุนทราบถึงจำนวนหน่วย DW ที่ต้องการซื้อโดยมีความเสี่ยงและสถานะ (Risk and Exposure) ที่ใกล้เคียงเทียบเท่าจากการซื้อ/ขายชอร์ตเซล หุ้น / ดัชนีอ้างอิง ตามจำนวนที่นักลงทุนระบุไว้
ชื่อหุ้น / ดัชนีอ้างอิง
(ณ วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2566)
การคำนวณนี้ มีจุดประสงค์ให้ผู้ลงทุนทราบถึงจำนวนหุ้น / ดัชนีอ้างอิงที่ต้องการซื้อ/ขายชอร์ตเซล โดยมีความเสี่ยงและสถานะ (Risk and Exposure) ที่ใกล้เคียงเทียบเท่าจากการซื้อ DW ตาม จำนวนที่นักลงทุนระบุไว้
ชื่อหุ้น / ดัชนีอ้างอิง
จำนวน DW
Chatbot