GPSC13P2108A

star DW GPSC ยอดนิยม GPSC13P2201A << คลิก
หลักทรัพย์อ้างอิง : GPSC
ประเภท : Put
ผู้ออก : KGI (DW13)
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ : 120,000,000
ราคาเสนอขายอ้างอิง (บาท) : 1.00
ราคาใช้สิทธิ (บาท) : 46.000
อัตราใช้สิทธิ (DW: 1 หลักทรัพย์อ้างอิง) : 3.20000
วันซื้อขายวันแรก : 26 เม.ย. 64
วันซื้อขายวันสุดท้าย : 26 ส.ค. 64
วันครบกำหนดอายุ : 31 ส.ค. 64

ข้อมูลการชำระราคา DW

ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (บาท) :
80.50  
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท) :
0.00000000