COM713C2110A

star DW COM7 ยอดนิยม COM713C2112A << คลิก
หลักทรัพย์อ้างอิง : COM7
ประเภท : Call
ผู้ออก : KGI (DW13)
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ : 120,000,000
ราคาเสนอขายอ้างอิง (บาท) : 1.00
ราคาใช้สิทธิ (บาท) : 93.000
อัตราใช้สิทธิ (DW: 1 หลักทรัพย์อ้างอิง) : 11.49954
วันซื้อขายวันแรก : 04 มิ.ย. 64
วันซื้อขายวันสุดท้าย : 08 ต.ค. 64
วันครบกำหนดอายุ : 14 ต.ค. 64

ข้อมูลการชำระราคา DW

ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (บาท) :
72.25  
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท) :
0.00000000