ข้อมูลการซื้อขาย Big Lot ประจำวันที่ 20 ก.ค. 65

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 65)
ชื่อหุ้น กระดาน Big lot กระดานหลัก
ปริมาณซื้อขาย
(หน่วย)
มูลค่าซื้อขาย
(บาท)
ราคาเฉลี่ย
(บาท)
จำนวนรายการ ปริมาณซื้อขาย
(หน่วย)
มูลค่าซื้อขาย
(บาท)
ราคาเฉลี่ย
(บาท)
CPALL2,000,000119,250,00059.63141,555,9002,492,505,20059.98
CRC128,0004,512,00035.25114,932,600527,742,32535.34
DTAC85,9004,080,25047.50119,045,800890,609,55046.76
HMPRO256,9003,540,08213.78119,655,700254,609,16012.95
IVL207,1009,319,50045.00117,202,700774,245,85045.01
KCE561,10035,391,15063.07417,475,500988,790,00056.58
META1,140,550456,2200.4016,130,2002,391,7130.39
MORE40,000,00077,200,0001.93141,068,10080,111,2361.95
MTC66,0003,366,00051.00112,369,400558,717,10045.17
OTO1,230,00019,069,00015.5047,486,600130,142,52017.38
RATCH225,0009,096,75040.4313,735,900144,284,17538.62
RS1,000,00015,200,00015.2012,645,80040,210,72015.20
SAWAD300,00014,550,00048.5016,582,700320,592,20048.70
SCN1,700,0003,672,0002.1612,035,7004,449,1942.19
STGT1,598,40025,574,40016.00411,699,300188,550,03016.12
TIDLOR300,0008,250,00027.50118,481,000507,590,75027.47
TVD-F75,000,00084,750,0001.132
CBG19C2211A10,000,0002,400,0000.24128,992,9006,652,5710.23
หมายเหตุ:

เฉพาะกระดานการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Trade Report – Big Lot) โดยไม่รวมกระดานหลักทรัพย์ทั่วไป (Trade Report – Off-hour)

* Disclaimer

ข้อมูลข้างต้น ถูกจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่บริษัทฯ เห็นว่าน่าเชื่อถือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลความรู้ทั่วไปเท่านั้น และไม่อาจพิจารณาว่าเป็นการชักชวน คำเสนอ และ/หรือ เป็นคำแนะนำให้ซื้อขายหุ้น หรือ DW ทั้งนี้ บริษัทฯไม่อาจให้การรับรองและยืนยันใดๆไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมว่าข้อมูลราคาดังกล่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้อง ดังนั้น บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและค่าความเสียหายใดๆไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่นักลงทุนได้รับอันเนื่องมาจากการใช้ และ/หรือ การเชื่อถือในข้อมูลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียงการการสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นต้น

TOP GAINER
อันดับ DW ที่บวกสูงที่สุด
% เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า
AP13C2210A +50.00%
PTTG13C2209B +50.00%
TU13C2210A +50.00%
EPG13C2210A +26.67%
BBL13C2209A +25.00%
TOP VOLUME
อันดับ DW ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด
DW บน SET50 (หน่วย)
SET5013P2209C
773,357,900
SET5013C2209D
571,053,100
SET5013C2209E
446,007,200
S5013P2209B
414,618,300
SET5013C2209C
409,219,900
DW บน หุ้น (หน่วย)
KCE13C2209A
135,176,100
KCE13C2211A
104,140,800
PTTEP13C2211A
99,913,100
PTTE13C2210A
86,081,800
TOP13C2211A
85,087,500

KGI DW13 Thaiwarrant

 02 658 8924

 equityderivatives@kgi.co.th

Thaiwarrant Line: @DW13

Chatbot